قیمت محصولات

 ردیف  نام محصول قیمت واحد (کیلوگرم/ریال)  نحوه فروش
تاریخ اعتبار قیمت  عکس نمونه
1
PBR 1220 406,542 
 نقدی

1399/10/14

:camera:
2 PBR 1220C موجود نیست  نقدی 1399/10/14
:camera:
3  PBR 1220 off 1 - Rregular bale 350,000  نقدی 1399/10/14
:camera:
4   PBR 1220 off 1 - Irregular bale 350,000

نقدی

1399/10/14
:camera:
5

 PBR 1220 off 2 - Crumb

300,000
 نقدی 1399/10/14
:camera:
6  PBR 1220 off 2 - Lump 300,000   نقدی 1399/10/14
 :camera: 
7 SBR 1502 موجود نیست  نقدی 1399/10/14
:camera:
8 SBR 1502 OFF1 - Rregular Bale
موجود نیست
 نقدی 1399/10/14
:camera:
9  SBR 1502 OFF1 - Irregular Bale  موجود نیست    نقدی 1399/10/14
:camera: 
10

SBR 1502 off 2 - Crumb

موجود نیست  نقدی 1399/10/14
:camera:
11 

SBR 1502 off 2  - Lump

موجود نیست  نقدی  1399/10/14
 :camera: 
 12 SBR 1712 419,769
 نقدی 1399/10/14
:camera:
 13 SBR 1712 off 1 موجود نیست  نقدی 1399/10/14
:camera:
 14

SBT 1712 off 2 - Crumb

360,000   نقدی 1399/10/14
:camera:
 15

SBT 1712 off 2 - Lump

360,000   نقدی 1399/10/14
:camera:
 16 SBR 1723 موجود نیست  نقدی 1399/10/14
:camera:
17 (PBR 1220 (Off 3 100,000   نقدی 1399/10/14
 
18 (SBR 1712 (Off 3  150,000  نقدی  1399/10/14
 
 19 PBR 1202  موجود نیست
نقدی  1399/10/14  

تاریخ بروزرسانی : ۹ دی ۱۳۹۹ ۱۵:۱۳