پتروشیمی تخت جمشید
پتروشیمی تخت جمشید
آزمایشگاه
پتروشیمی تخت جمشید
مخازن کروی
SBR 1723
SBR 1712
SBR 1502
PBR 1220
بهره برداری پساب
سایت1
بهره برداری پساب
Project PBR 2
برگزاری دوره بازآموزی ایمنی
Metal Pallet
Metal Pallet
SBR 1502 - Wooden Pallet
SBR 1502 - Wooden Pallet
SBR 1502
SBR 1502